Temperatura i Wilgotność

 • Temperatura - Jeden z podstawowych elementów meteorologicznych, określający stan cieplny atmosfery.

 • Wilgotność - Jest to zawartość pary wodnej w powietrzu. Stacje podają wilgotność względną, czyli wyrażony w procentach stosunek ciśnienia cząstkowego pary wodnej zawartej w powietrzu do prężności pary wodnej nasyconej w tej samej temperaturze. Przykładowo: wilgotność względna powietrza 70% oznacza, że powietrze zawiera 70% ilości pary nasyconej, która mogłaby być w nim zawarta w tej temperaturze. Wilgotność 0% oznacza, że w powietrzu nie ma pary wodnej.


 • Temperatura odczuwalna - określa jakie odczucie termiczne wystąpi przy danych warunkach pogodowych. Wyliczana jest na podstawie takich parametrów jak: temperatura powietrza, siła wiatru, wilgotność.


 • Czynniki chłodzący (Wind Chill) - to odczuwanie temperatury powietrza na odsłoniętej skórze ze względu na wiatr. Wskazania są inne od temperatury tylko gdy temperatura jest niższa niż 10°C lub prędkość wiatru jest większa niż 4,8 km/h


 • Heat index - jest wskaźnikiem, który łączy temperaturę powietrza i wilgotność określa jak człowiek odczuwa gorąc.


 • Temperatura mokrego termometru - jest to najniższa temperatura, do której przy danej wilgotności (i ciśnieniu atmosferycznym) można ochłodzić ciało przy pomocy parowania


 • Humidex - można traktowac jako miare temperatury odczuwalnej, która wyraża łaczny wpływ wysokiej temperatury powietrza i wilgotnosci wzglednej powietrza na nasze subiektywne odczucie goraca i duchoty. W danej temperaturze i przy okreslonej wilgotnosci wzglednej powietrza indeks cieplny odpowiada temperaturze, jaka odczuwalibysmy gdyby powietrze było bardzo suche. Na przykład, przy temperaturze +30oC i przy wilgotnosci wzglednej wynoszacej 65% wartosc indeksu cieplnego wynosi +40oC. Oznacza to, że w tych warunkach, bedziemy sie czuc tak jak w suchym powietrzu o temperaturze +40oC i o wilgotnosci wzglednej bliskiej 0%. Im wieksza wartosc indeksu, tym mniej komfortowo sie czujemy, a jego wysokie wartosci ostrzegaja o ryzyku wystapienia udaru cieplnego.


 • Punkt rosy - dew point, czyli temperatura punktu rosy. Temperatura powietrza, w której zostaje ono całkowicie nasycone parą wodną. Czyli temperatura powietrza w której woda zaczyna się skraplać bo wilgotność względna przekroczy 100%.


 • Podstawa chmur - teoretyczna wysokość, na jakiej mogą się tworzyć chmury typu cumulus, obliczona na podstawie aktualnej temperatury i punktu rosy.

 • Wiatr

 • Siła i kierunek wiatru - wiatr jest to poziomy ruch powietrza wywołany różnicą ciśnienia atmosferycznego, wieje z obszarów wyższego ciśnienia do obszarów niższego ciśnienia. Wiatr jest jednym ze składników pogody, w tym celu podaje się siłę wiatru (prędkość w m/s lub km/h) i kierunek, z którego wieje. Do pomiarów wiatru służy anemometr. Ze względu na zmiany temperatury, jakie przynosi ze sobą wiatr, wyróżnia się wiatry ciepłe i zimne. Przykładami lokalnych wiatrów są wiatry np. halny i bryza

 • Opady

 • Opady i osady atmosferyczne - ogół ciekłych lub stałych produktów kondensacji pary wodnej spadających z chmury na powierzchnię ziemi. Do opadów atmosferycznych zalicza się: deszcz, mżawkę, śnieg, krupy oraz grad. Do pomiaru wielkości opadów stosuje się deszczczomierz (pluwiometr). Wielkość opadów podaje się w milimetrach (mm) słupa wody lub litrach na metr kwadaratowy (l/m²) powierzchni.

 • Ciśnienie

 • Ciśnienie atmosferyczne - jest to siła parcia, jaką swoim ciężarem wywiera słup powietrza znajdujący się nad jednostką powierzchni Ziemi. Ciśnienie atmosferyczne wyraża się w hektopaskalach (hPa). Dawniej powszechnie używaną jednostką ciśnienia były milimetry słupa rtęci (mmHg). 1hPa to 0.75 mmHg.

 • Słońce i Księżyc

 • Wschód Słońca - początek dnia. Moment, w którym górna połowa tarczy słonecznej przekracza linię horyzontu.


 • Brzask - czas, w którym pierwsze promienie Słońca pojawiają się na niebie. Brzask ma miejsce, gdy słońce znajduje się nie więcej niż 6° poniżej linii horyzontu. • Źródło: Wikipedia